Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem:
bs-projekt.com/

Sprzedającym jest:

BS Projekt Bartłomiej Ścibek
Adres siedziby:
12-200 Pisz,
ul. Orzyska 11A
Nr tel: 510 474 033
Adres e-mail: sklep@bs-projekt.com
NIP: 849 154 20 15
REGON: 281595627

prowadzący działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegająca wpisowi do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

BS Projekt – Wizytówka firmy na gov.pl

§ 1 DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje zamówienia w sklepie internetowym.

Konsument – klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w sklepie internetowym, której dotyczy umowa sprzedaży.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez usługodawcę na rzecz klienta poza sklepem internetowym w związku z charakterem sprzedawanych towarów.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu ustawy kodeks cywilny, zawarta pomiędzy usługodawcą a klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.

Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep-kidsy.pl, za pośrednictwem którego klient może złożyć zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

System teleinformatyczny  – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego. 

Trwały nośnik oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.

§ 2 ZASADY OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.bs-projekt.com

2. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym przez klienta jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

3. Sklep internetowy www.bs-projekt.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet.

4. Wszystkie towary oferowane w sklepie www.bs-projekt.com są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane,  wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. Treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.bs-projekt.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający skontaktuje się z klientem. Jeśli kontakt z klientem nie będzie możliwy, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury vat, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki.

7. W trakcie składania zamówienia, klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych sklepu internetowego sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez klienta. Hasło klienta nie jest znane sprzedającemu i klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem bez podania przyczyny w terminie nie późniejszym niż 7dni liczonej od daty złożenia zamówienia przez Kupującego.

Po złożeniu przez klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Potwierdzenie na trwałym nośniku.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą. Towar podlegający zamówieniu jest nowy i pozbawiony wad.

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego po wcześniejszym ustaleniu.

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-3 dni robocze).

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem dostaw przy finalizacji zamówienia.

§ 5 PŁATNOŚCI

Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon albo fakturę.

 1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem płatności online lub przelewem na konto bankowe sklepu:

  BS Projekt

  Bartłomiej Ścibek

  ul. Orzyska 11A
  12-200 Pisz
  Konto:
  91 1020 4753 0000 0902 0101 2681

 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPal.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, z wyjątkiem produktów personalizowanych na zamówienie klienta. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres usługodawcy. Dotyczy zamówień i przesyłek na terenie Polski.

2. W przypadku zamówień/przesyłek zagranicznych zwrot jest możliwy zgodnie z Pkt. 1 jednak z zastrzeżeniem poniesienia całkowitych kosztów wysyłki do zamawiającego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych. Zakupiony towar należy zwrócić na adres usługodawcy w nienaruszonym stanie bez śladów noszenia oraz z plombami zabezpieczającymi. 

5. Zwrot środków zostanie dokonany na konto, z którego zostało opłacone zamówienie przez konsumenta w terminie do  14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od konsumenta. Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy.

6. W przypadku płatności kartą płatniczą usługodawca dokona zwrotu środków za transakcję dokonaną przez konsumenta na rachunek przypisany do karty płatniczej.

Formularz odstąpienia od zamówienia – ZOBACZ

§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI

1. Reklamacje należy składać na adres usługodawcy.

2. Składając reklamację należy dostarczyć do usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym które usługodawca na prośbę wyśle konsumentowi.

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. 

5. Jeżeli usługodawca uzna reklamację za zasadną towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, usługodawca niezwłocznie zwróci taki towar firmą kurierską, na podany przez kupującego adres, chyba, że zostanie ustalona z kupującym inna forma przekazania towaru.

6. Klient traci uprawnienia określone w Pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

§ 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest usługodawca.

Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

a) w trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „złóż zamówienie” klienci posiadający konto w sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

b) weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do usługodawcy na adres jachtowy.sklep@gmail.com

c) klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

a) utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży.

b) utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.

c) treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie klienta.

§ 9 ZMIANA REGULAMINU

1. Klienci posiadający konto w sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana regulaminu sklepu, klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt jest uszkodzony mechanicznie. W celu zachowania prawa do gwarancji i prawa odstąpienia od umowy zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie lub produkt nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub produkt noszą znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz przesłać informacje na adres akcesoriajachtowe@gmail.com

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.

3. Spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między sklepem a klientami, będą rozpatrywane przez sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej

§ 11 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych (tzw. RODO) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BS-PROJEKT Bartłomiej Ścibek
ul. Orzyska 11A, 12-200 Pisz NIP:8491542015 REGON: 281595627,
kontakt z inspektorem ochrony danych – sklep@bs-projekt.com,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia,
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji umowy sprzedaży oraz okres niezbędny do dopełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków podatkowych, a także przez okres dochodzenia roszczeń,
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO,
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych może skutkować odmową realizacji zamówienia,
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

§ 12 Dostawa

Kupując na BS-PROJEKT możesz skorzystać z bezpłatnej dostawy dla zamówień od 1000 zł (Aby aktywować darmową  dostawę wybierz w koszyku zakupowym w finalizacji zamówienia opcje “Darmowa dostawa”) na terenie Polski za pośrednictwem kuriera GLS, DPD, InPost, DHL lub urządzeń InPost Paczkomat ® 24/7.
Koszt przesyłek:
Kurier: 19 zł
Paczkomat: 18 zł

Kurier pobranie: 29zł
Dostawa kurierska jest realizowana w dni powszednie w godzinach 8-16.
Dostawa do urządzeń InPost Paczkomat ® 24/7 realizowana jest 7 dni w tygodniu.

§ 13 Zwroty

Chcesz dokonać zwrotu towaru? Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od odebrania zamówienia na własny koszt. Nie dotyczy produktów zamówionych na specjalne zamówienie klienta.

Zwracany towar nie może posiadać śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie.

Jak dokonać zwrotu:

1. Poinformuj Nas o planowanym zwrocie
2. Przygotuj dowód zakupu
3. Spakuj przesyłkę (towar, dowód zakupu, formularz zwrotu) i naklej etykietę.
4. Albo dostarcz towar osobiście do siedziby.

W ciągu maksymalnie 14 dni od dostarczenia zwrotu do siedziby Sklepu Internetowego BS-PROJEKT, otrzymasz zwrot środków na konto, z którego została dokonana płatność za zamówienie lub na numer konta wskazany w formularzu zwrotu.

Formularz zwrotu